Вторник, 26 Май 2020 19:15

Право на отговор: За ивестиционното намерение на Енола фарм

Оценете
(1 глас)

ПРАВО НА ОТГОВОР

„Енола Фарм” ЕООД гр. Търговище публикува своето право на отговор по повод пресинформация от Областна администрация – Търговище, от 15.05.2020 г., публикувано при нас под заглавие "Село на бунт заради инсинератор за горене на животински отпадъци".  В нея се говори за среща на областния управител г-н Митко Стайков с жителите на с. Алваново, а в материала дружеството е споменато нееднократно. В нея - освен това - се правят внушения, основани на неверни и избирателно подбрани факти. По тази причина искаме да споделим публично нашата гледна точка.

Пресинформацията взема повод от писмени жалби на жителите на Алваново срещу инвестиционно намерение за модернизация на нашия свинекомплекс в селото, включващо изграждане на инсталация за обезвреждане или оползотворяване на животински отпадъци. Категорично искаме да заявим, че намерението ни е да закупим модерна мобилна инсталация, а не да изграждаме екарисаж (завод), както обясняват на местното население кметският наместник на с. Алваново и хора от инициативния комитет.

Планирали сме да поставим два броя инсинератори (пещ за изгаряне), за който ще кандидатстваме по мярка 5.1 „ Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от ПРСР 2014 – 2020 г. При тези инсталации се достига високо равнище на изгаряне така, че съдържанието на остатъчна пепел е по-малко от 3% . Тук не става въпрос за горене на опасни отпадъци, които да тровят въздуха. Затова смятаме, че притесненията на хората са неоснователни. Сегашният метод на загробване на труповете крие много по голям риск от зарази за околната среда.

По неясни за нас причини в селото се разпространи изопачена информация за нашите намерения и последва жалба до Областна администрация – Търговище, в едно с жалба за нарушеното водоподаване. Редно е да кажем, че ние стопирахме реализацията на инвестицията по препоръка на Областната администрация, а обяснителната кампания – заради извънредната обстановка.

Масовото събиране на хора в селото, в условията на пандемия, прикрито под проверка от страна на Областна администрация – Търговище, няма нищо общо с разясняване на нашето инвестиционно намерение. На тази среща ние не бяхме поканени. Внушението, че присъствието на представители на местни и държавни институции на място говори на нередности от страна на „Енола Фарм” ЕООД, не почива на никакви факти. Нашето дружеството е уведомило РИОСВ – Шумен и Община Търговище за инвестиционното намерение на 06.03.2020 г., като се изчакват техните становищата.

Категорично заявяваме, че подобни писания не почиват на никакви факти и единствено подронват дейността ни и авторитета на фирмата. Те могат да предизвикат само насмешка у тези, които познават процедурата по изграждане на инсинератори. В тях изгарянето на труповете става при стриктно спазване за изискванията на Закона за ветеринарно-медицинската дейност и Закона за околната среда и водите, според които мобилните инсталации за изгаряне на животински отпадъци се регистрират в областните дирекции по безопасност на храните и се вписват в национален регистър на обектите и инсталациите за обезвреждане. Подобни инсталации подлежат на контрол по редица параметри с цел да се контролират вредни емисии и да се минимизира риска от замърсяване на подпочвените води, почвите и атмосферния въздух.

Що се отнася до намека, че свинекомлексът е причина за нарушеното водоподаване в селото, това също не кореспондира с истината. Причините трябва да се търсят на друго място. Няма подобна констатация от контролните органи! Единственото предписание към фирмата е за неправомерно извозване на вода с цистерни до другия ни свинекомплекс в с. Буйново.

Случайно или не, Областната управа в Търговище изнесе информация в медиите и за междуинституционална проверка, относно изясняване на собствеността на водовземно съоръжение, в землището на с. Твърдинци, общ. Търговище. В нея е намесено името на друга фирма от холдинга „Агроелит – Божидар Митов”, която нееднократно е представяла пред Община Търговище, Областна Администрация - Търговище и РДНСК документи, доказващи правно основание за черпене на вода за селскостопански цели. Дори от поднесената информация става ясно, че цитирам: „В следствие на осъществения оглед, снетите географски координати и наличната документация бе установено, че ЕТ „Агроелит – Митов – Божидар Митов” – Търговище разполага с правомерно издадено разрешително за водоползване от съоръжение за водовземане дренаж „Др-Агроелит-Твърдинци”.

Питаме се, защо тогава представители на държавната власт експлоатират определена тема, изопачават информация и я преекспонират в медиите?! Едва ли това ще доведе до решаването на някакви проблеми?! И е ясно, че подобни инициативи не са белязани с безкористност, след като толкова енергично търсят медийно популяризиране.

С уважение:

Ивиана Митова,

Управител на „Енола Фарм” ЕООД

Прочетена 2276 пъти

facebook coment