Четвъртък, 09 Юли 2020 15:34

Община Търговище успешно стартира проект „Сигурност в общността“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Оценете
(1 глас)

 лога 

С начална пресконференция и церемония „Първа копка“ Община Търговище стартира дейностите по проект „Сигурност в общността“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. По проекта ще бъде изградена нова социална инфраструктура и ще се предоставят социални услуги за деца, младежи и семейства, базирани в общността. На началната пресконференция и на церемонията присъстваха кметът д-р Дарин Димитров, ръководният екип на Общината, представители на фирмата изпълнител и ръководителят на проекта инж. Даниела Крумова.

„Целта ни е да създаваме все по-качествена социална инфраструктура. Да предоставяме услуги, които да заменят институционалния модел за грижа на децата и са в синхрон с националната и европейската социални политики“, заяви кметът д-р Димитров.

 IMG 2587

Ръководителят на проекта инж. Крумова представи проекта и основните цели и дейности за изпълнение. По проекта ще бъдат изградени: нов дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства; ново преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст и ново наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21-годишна възраст. Ще бъдат извършени и ремонти в Дневния център за деца с увреждания, както и на Центъра за обществена подкрепа (ЦОП). Чрез успешната реализация на проекта ще се осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура на територията на Община Търговище, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалния модел на грижа за деца. Срокът за приключване на проекта е до месец май 2021 г. Стойността на проекта е 1 035 585.49 лв. БФП (100%).

Тaзи публикация е създаденa в рамките на проект „BG16RFOP001-5.001-0031 „Сигурност в общността”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.


www.eufunds.bg

Прочетена 1096 пъти

facebook coment