Петък, 04 Ноември 2016 15:15

Община Търговище обявява отново поръчката за саниране на жилищните сгради с коригирани референтни стойности

Оценете
(2 гласа)
Община Търговище обявява отново поръчката за саниране на жилищните сгради с коригирани референтни стойности Сн. Община Търговище

Във връзка с публикувания от нас материал „Фалстарт със санирането на 17 блока в Търговище. Спряха обществената поръчка“ от Община Търговище поискаха уточнение. Даваме им право на отговор. Тяхната позиция поместваме без редакторска намеса.

Обществената поръчка за санирането на жилищните сгради в Търговище, с коригираните референтни стойности, днес е изпратена в Агенцията за обществени поръчки (АОП) за задължителен контрол чрез случаен избор. До дни предстои повторното обявяване, след като откритата процедура беше прекратена по независещи от Общината причини, във връзка с намаляването на референтните стойности за допустимите дейности при изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

По повод тиражираните в някои медии спекулации, почиващи на непознаване на нормативната база и боравещи със свободна интерпретация и злоупотреба с фактите, Община Търговище припомня хронологията по обявяването на процедурата и наложилите се в последствие действия.

Откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за обновяване на обекти в гр. Търговище по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, включително упражняване на авторски надзор, по 15 обособени позиции” е изпратена за задължителен контрол чрез случаен избор на 13.09.2016 г. в Агенцията за обществени поръчки (АОП). На 20.09.2016г. Обявлението за обществената поръчка е публикувано в Регистъра на обществените поръчки на АОП, а на 22.09.2016 г. и в „Официален вестник” на Европейския съюз.

Срокът за подаване на офертите за саниране на 17 жилищни обекта, които са в 15 обособени позиции, беше 25.10.2016г. Прогнозната обща стойност - 15 633 820 лева без ДДС.

На 05.10.2016 г., в сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, беше публикувана Таблица с актуализирани референтни стойности за допустимите дейности при изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, в сила от 10.10.2016 г. Стойностите бяха намалени с 25 %, с указание те да бъдат приложени и при обявените поръчки, за които не са изтекли сроковете за получаване на оферти, което засегна и поръчката на Община Търговище. Беше дадено указание стойностите да се изменят по реда на чл. 100 от Закона за обществените поръчки. Според текстовете му, възложителят може да направи промени в условията на процедурата в 14-дневен срок от публикуването на обявлението за откриване на процедурата по поръчката в Регистъра на обществените поръчки.

Към датата на публикуване на промените референтни стойности, бяха изминали 15 дни от обявяването на процедурата за санирането в Търговище, което съгласно изискванията на ЗОП, не позволи коригиране на документацията, респективно на стойностите и наложи прекратяване на откритата процедура.

В периода до 20.10.2016г. Община Търговище търсеше всякакви законови възможности, включително и запитвания до Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за да не се стигне до прекратяване.

Ако Община Търговище не беше предприела това действие, то тогава тя трябваше да поеме от бюджета си разликата между предишните и коригираните стойности, която е в размер на приблизително 2 400 000 лв. без ДДС, които щяха да натоварят бюджета.

Както е известно, Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради осигурява всички необходими средства за саниране и при това положение компенсирането на разликите в цените със средства от бюджета на Община Търговище би било разхищение на финансов ресурс, което подлежи на санкции и ще засегне обществения интерес.

Основанието за прекратяване на откритата процедура е по чл. 110, ал. 1, т. 8, предложение второ от ЗОП:”Поради частична невъзможност за осигуряване на финансиране за изпълнението на обществената поръчка, настъпила поради причини, които възложителят не е могъл да предвиди”. Тези основания са посочени и в мотивите на Решението за прекратяване на откритата процедура за възлагане на обществената поръчка, което е публикувано на сайта на Община Търговище.

Относно спекулациите за забавяне на дейностите по стартиране на санирането на жилищните сгради ръководството на Общината държи да уточни, че: Обследването за установяване на техническите характеристики и изготвяне на техническите паспорти на 13 сгради приключи в началото на февруари 2016 г. През март беше финализирано обследването за енергийна ефективност на същите сгради. За последните 4 обекта, за които имаше обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията, процедурите приключиха през юли-август.

През юли 2016 започна разработването на  обществената поръчка за инженеринг, която стартира през септември и бе прекратена по независещи от Общината причини.

Ръководството на Общината прави възможното да навакса пропуските в работата по подготовка и реализацията на процедурите за саниране на жилищните сгради по Националната програма, като съблюдава законовите срокове и процедури и неотклонно следва обществения интерес. Фактът, че едва 17 жилищни обекта (блокове и отделни входове) са се включили в програмата е извън правомощията на настоящото ръководство, тъй като кандидатстването и подготовката на документите е извършено в периода февруари – ноември 2015г.

Пресцентър Община Търговище

        

Прочетена 2452 пъти

facebook coment